Rok 2017

Prosinec
Přijetí čekatelky

Třetí neděle adventní je nazývána radostná, církev se raduje, že Pán je už blízko. Letos se v tento den pro sestry přidal ještě jeden důvod radosti. K čekatelce Kláře, která již více než rok postupuje v poznávání svého povolání a v přípravě na noviciát, se 17.12. – o třetí neděli adventní – připojila čekatelka Pavlína.

V čekatelském pobytu v Centru SSJ, kam se závěrem roku přichází, bude moci v atmosféře modlitby blíže poznávat Společnost i její způsob života a dál nacházet Boží vůli se svým životem. Sestry jí v tom budou pomáhat modlitbou i potřebnou radou.

Listopad
Obnova slibů

Sr. Lucie Hofírková obnovila své sliby v Římě, kde nyní působí v komunitě SSJ v poutním domě Velehrad, v pondělí 13. 11. 2017 při mši sv., kterou při této příležitosti celebroval P. Štěpán M. Filip OP spolu s ředitelem Centra Velehrad O. Pavlem Schwarzem.

Každé skládání řeholních slibů je významnou událostí pro celou Společnost. Tentokrát byla důležitost tohoto aktu umocněna tím, že se odehrál v místnostech sv. Ignáce z Loyoly u hlavního jezuitského kostela Il Gesù. Prostota a určitá strohost těchto prostor, kde sv. Ignác psal Konstituce nově vznikajícího Tovaryšstva Ježíšova, dodala celé slavnosti zvláštní ráz posvátnosti.

Přítomnost sv. Ignáce a celého nebeského dvora zdůraznil P. Štěpán na začátku mše sv. V promluvě přítomným připomenul, že prvenství v povolání patří jedině Bohu – to On volá, člověk jen odpovídá. Důvod toho, proč si Bůh vyvoluje člověka pro sebe, je nutné hledat v Boží lásce. Jí se také sliby zasvěcuje. Bůh nemiluje proto, že jsme dobří, ale naopak: díky Boží lásce se můžeme dobrými stávat. Na závěr pak poukázal na mariánský rozměr každého zasvěcení – vždyť i Boží láska prochází rukama Panny Marie jako Prostřednice všech milostí.

Vytvořit sr. Lucii společenství při vykročení do další fáze řeholního života připutovala šestičlenná skupina sester převážně z Olomouce. Další dny sestry využily k návštěvě míst spojených se životy apoštolů, mučedníků a jezuitských svatých a ve středu 15. 11. se zúčastnily na Svatopetrském náměstí generální audience se Svatým otcem Františkem.

Fotografie

Návštěva O. arcibiskupa Jana Graubnera

V pátek 3. 11. 2017 zavítal do Centra SSJ v Olomouci O. arcibiskup Jan Graubner. Nejprve sloužil mši sv. v domácí kapli sv. Ignáce. V promluvě vyšel z myšlenky úcty k Božskému Srdci Páně, která patří k prvnímu pátku. Vyzýval sestry, aby nejen každá sama, ale i celé společenství, každá komunita usilovaly mít Ježíšovo Srdce. Jedině tak umožní druhým setkat se s živým Bohem, který jediný je nadějí každého člověka.

 

Po mši sv. se O. arcibiskup pozdravil s P. Kunertem SJ a poté se setkal s vedením Společnosti při společném obědě. Při té příležitosti sestry daly O. arcibiskupovi vhled do vnitřního i vnějšího dění ve Společnosti. Rády naslouchaly jeho pohledu a jeho radám, které jsou pro Společnost povzbuzením v jejím dalším putování podle Boží vůle.

 

Září
Foto: Pavel Fišera
Ukončení působení komunity SSJ v Hradci Králové

V sobotu 30. září 2017 ukončila své působení komunita SSJ v Hradci Králové. Sestry zde působily 25 let, z toho 22 let ve farnosti Nový Hradec Králové. V této farnosti byly velmi srdečně přijaty jak farníky, tak duchovním správcem. Podílely se na životě farnosti službou v kostele, prací s mládeží, výukou náboženství. Pracovaly v Charitě, v nemocnici, na biskupství a děkanství, na biskupském gymnáziu.

Nová pozvání, která Společnost v posledních dvou letech obdržela skrze církev a v nichž rozpoznala Boží hlas, vedla postupně k rozhodnutí ukončit působení královéhradecké komunity. Farnost se se sestrami rozloučila při děkovné mši svaté 24. 9. 2017. Loučení, které proběhlo v atmosféře vzájemné vděčnosti, uzavřelo společnou kapitolu života farnosti sv. Antonína a Společnosti sester Ježíšových. Bohu díky za ni.

Národní pouť do Fatimy

Při příležitosti stého výročí fatimského zjevení směřovaly na toto portugalské poutní místo kroky tisíců věřících. V rámci Národní pouti ve dnech 12. – 13. 9. 2017 se k nim připojily i dvě sestry naší Společnosti. V usebrání, s radostí a úžasem se mohly modlit na místech, kde Panna Maria během zjevení předávala třem pasáčkům své poselství naděje a míru spolu s výzvou k pokání. Zakusily takřka hmatatelnou blízkost Panny Marie při procesí s její sochou a svícemi, modlitbě růžence, společných mších svatých, zažily také společenství živé církve.

Poutní skupina, k níž se sestry připojily, se vydala na cestu autobusem již 7. 9. Kromě třídenního programu ve Fatimě navštívili poutníci také Lurdy a na zpáteční cestě španělský Montserrat. Mše svatá na místě, kde v roce 1522 sv. Ignác z Loyoly po nočním bdění odevzdal svou rytířskou zbroj a nastoupil dráhu služby Bohu se pro sestry SSJ žijící z jeho spirituality stala pramenem zvláštního obdarování. Z pouti se sestry šťastně vrátily 16.9., aby naplněny milostmi pokračovaly ve svém putování s Bohem a pro Boha v každodenním všedním životě.

Malá pouť s velkou vděčností

Letošní stříbrné řeholní jubileum šesti sester a další životní výročí daly podnět ke společné sesterské pouti vděčnosti. V sobotu 16. 9. 2017 připutovalo na Svatý Kopeček, pěšky (z Olomouce) nebo jiným způsobem 25 sester SSJ, aby při společné mši sv. i tiché osobní modlitbě předkládaly Pánu života rukama Jeho Matky díky za obdržené milosti uplynulých let i prosby za vše budoucí.

Odpoledne patřilo srdečnému sesterskému setkání v Centru SSJ. Program dal každé z jubilantek prostor podělit se o cenné okamžiky svého života i o to, co je pro ni v řeholním životě důležité, Společnosti pak příležitost obdarovat sestry nápaditými pozornostmi. Závěr setkání patřil společným chvílím s P. Kunertem SJ a modlitbě nešpor.

Prostor pro vděčnost srdce není omezen, prostory olomouckého Centra SSJ však ano. Proto 31. 8. 2017, po exerciciích v německém jazyce, proběhla malá „předpouť“ na Svatý Kopeček a po ní odpoledne společné setkání Společnosti se dvěma jubilantkami z Rakouska. Sestry domácí i rakouské si pro ně připravily několik překvapení, v nichž projevily velkou míru kreativity. Radost obou sester-jubilantek dovršily společné chvíle s P. Kunertem SJ, kterému obě vděčí za doprovázení na cestě povolání od počátků jejich řeholního života.

Fotografie

Srpen
Celostátní setkání mládeže v Olomouci

V Olomouci se ve dnech 15.-20.8.2017 uskutečnilo setkání mládeže z celé České republiky (CSM). Na pozvání organizátorů se SSJ zapojila do prezentace řeholního života. V rámci programu „Den otevřených dveří olomouckých klášterů“ mohli mladí navštívit Centrum SSJ na Zeyerově ul. V rozhovoru se sestrami nahlédli do jejich způsobu života a seznámili se s posláním SSJ, shlédli také krátké video o povolání. Postavilo jim před oči otázku jejich osobního životního hledání, které mohli následně svěřit Bohu v tiché modlitbě v kapli sv. Ignáce.

V sobotu 19. 8. se na dvou olomouckých náměstích prostřednictvím „EXPO povolání“ představovaly řehole, hnutí a prorodinné organizace. Mladí, kteří navštívili stánek Společnosti sester Ježíšových, si vybrali obálku se vzkazem od některé ze sester SSJ v duchu motta setkání: „Nebojte se“.

Příležitost k setkáním a rozhovorům se sestrami měli mladí nejen v našem domě a během odpoledne „EXPO povolání“, ale také při samotném programu setkání. Z CSM tak odcházeli povzbuzeni nejen mladí účastníci, ale i sestry, které se ho také rády zúčastnily, zejména mší svatých.

Fotografie

 

Červenec
Charváty 2017

Jak se stalo tradicí, i letos prožily sestry jeden prázdninový týden, a to 16. – 22. 7. 2017, se skupinou děvčat na faře v Charvátech. Setkání bylo inspirováno mottem světových dnů mládeže: „Velké věci mi učinil ten, který je mocný“. Společenství třinácti účastnic, čtyř sester a jejich „asistentku“ Anežku vedlo především k prohloubení vztahu k Bohu. Tomuto cíli přispěly nejen katecheze, nácvik divadla „Otcové víry“ o sv. Cyrilu a Metodějovi, četba na dobrou noc o těchto světcích, společná modlitba, ale i snaha o pozornost vůči prožitým obdarováním, vzájemná pomoc, společná práce či různá setkání.

Obnova slibů

Začátkem července obnovily dvě sestry řeholní sliby na další tři roky, každá ve své komunitě, kde působí.

Sr. Anna Bartoňová skládala sliby 1. července ve Vídni v komunitní kapli Jména Ježíš. Tato událost se stala příležitostí k setkání všech sester z Rakouska. Mši sv. sloužil někdejší provinciál P. Kunerta P. Alois Riedelsperger SJ. Rád se také spolu se sestrami podíval na videodokument o životě svého spolubratra – kněze, jezuity a zakladatele SSJ, kterého za několik dní během své cesty do České republiky osobně navštívil v Olomouci. Při té příležitosti sloužil 20.7.2017 pro přítomné sestry mši sv. v kapli Centra SSJ.

 

Sr. Jiřina Čípková obnovila své sliby v komunitní kapli Panny Marie Matky jednoty v Kožušanech o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5.7. Pozvání sloužit slavnostní mši sv. v kruhu sester z Kožušan a Olomouce přijal místní duchovní správce O. Jan Kornek. Ve své promluvě se podělil nejen o radost z víry a osobní zkušenost moci modlitby, ale i o starost o svěřené duše a nová kněžská povolání.

„Poklad víry máme v nádobě hliněné.“ Vlastně je dobře, že to tak je. Člověk vidí, že to je moc Boží, milost Boží. (…) Pán Ježíš chce být s vámi! Každý den! Tak tedy, uvědomovat si Boží přítomnost, Boží blízkost. V tom každodenním zmatku, práci, běhání na to zapomínáme. Proto je každý den potřeba modlitby, rozjímání, a především prvním bodem je eucharistie, kde se setkáváme s živým Bohem, čerpáme sílu, moc. Pro víru naší hliněné nádoby… Víra, jak víme, je něco živého, to se nedá omezit: Dneska, a to mi stačí už na celý život. Ne! Vztah s Bohem musí člověk obnovovat každý den. I skrze práci pro své bližní, kterou konáte každá na svém místě, i skrze modlitbu. Je to úplně jiný den, když se člověk všechno pomodlí a všechno svěří Bohu, i lidi, které neví, že potká, kteří přijdou za ním. Je to dar. (…) Taky někdy nevím, kudy kam. Tak jdu ke svatostánku, kde je největší moudrost. Zde je živý Bůh, k Němu se máme utíkat. Na světě nikdy nebude klid, ale u svatostánku najdete moc a lék na všechno.““

(Z promluvy O. Jana Korneka)

 Červen
Přednáškový den s MUDr. Jitkou Krausovou

V Centru SSJ se v pátek 9.6. setkaly sestry představené, aby v rámci prohloubení ve své službě vyslechly přednášky na téma Komunikace, které pro ně připravila MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství. Prolínal se v nich psychologický a duchovní pohled a byly zacíleny na komunikaci v duchovním doprovázení.

Po celý den sestry díky poutavému výkladu pronikaly do tajů této dovednosti, od teologického základu posvátnosti komunikace přes její základní druhy a účely. Věnovaly se také morálním aspektům a chybám komunikace a nechaly se obohatit různými praktickými radami a zkušenostmi. A jaké místo má v komunikaci humor? I o tom byla řeč, a během celého dne ve vzájemném společenství také nechyběl.

 

Narozeniny Společnosti

Ve společenství sester v Centru SSJ oslavil P. Kunert SJ na konci dubna své 84. narozeniny a o slavnosti Seslání Ducha Svatého 4. června si spolu s přítomnými sestrami připomněl „narozeniny“ Společnosti. Právě v období svatodušních svátků v roce 1981 totiž sepsal Nástin SSJ, kde zachytil základní rysy nové řeholní Společnosti.

I když roky a s nimi obtíže stáří P. Kunertovi přibývají, nadále zůstává živým pramenem charismatu Společnosti a Otcem, jehož úsměv a kněžské požehnání jsou povzbuzením a posilou pro každou sestru, která má možnost se s ním v Olomouci setkat.

 
 

V předvečer svatodušních svátků se vydala sr. Marie Čeganová spolu se třemi nejmladšími sestrami na pouť na Mariánskou horu, aby jim přiblížila místa, kde se P. Kunert ve svém mládí často modlil za své povolání. Navázaly tak na tradici poutí, které na Mariánskou horu v  tomto čase P. Kunert rád konal s rakouskými a českými sestrami.

Květen
Exercicie 2017

V květnu, měsíci zasvěceném úctě k Panně Marii a letos navíc 100. výročí fatimského zjevení, se v Centru SSJ v Olomouci konaly tři osmidenní kurzy exercicií.

Sestry zaměřily svůj pohled na příklad Panny Marie, na její prostotu, tichost a oddanost, které si uchovávala ve všech životních okolnostech díky svému důvěrnému vztahu k Bohu. Setrvávání před Pánem v tiché adoraci, pro které letošní exercicie nabídly sestrám široký prostor, učí přenechávat své starosti i sebe sama Bohu a jeho působení. K duchovnímu boji pro dny exerciční i všední se sestry „vyzbrojovaly“ impulzy z rekolekcí P. Józefa Augustyna SJ.

První exerciční kurz proběhl již v březnu, v srpnu bude svá duchovní cvičení v německém jazyce prožívat poslední skupina sester.

Duben
Přijetí čekatelky


Velikonoce – vzkříšení Krista, Dobrého Pastýře, jsou každoročně důvodem radosti a příležitostí k novému začátku. Letos to platí dvojnásobně pro čekatelku Kláru. Již od léta pobývá v naší Společnosti, v říjnu se stala čekatelkou a nyní po půlročním „čekatelském pobytu“ začala o Velikonocích další období rozpoznávání svého povolání a přípravy na řeholní život. Náplní „přípravného roku“ je uspořádávání denního rytmu tak, aby v něm měla správné místo modlitba, studium, práce a odpočinek.

 
 

Únor
Celostátní fórum mládeže

Ve dnech 23. – 26. 2. měly dvě nejmladší sestry možnost zúčastnit se Celostátního fóra mládeže v Olomouci jako delegátky. Přednesly zde krátký referát a setkaly se s mladými v diskuzních skupinkách i mimo ně. Měly tak možnost poznávat, čím jejich vrstevníci žijí a s čím zápasí. Byly potěšeny jejich zájmem o hlubší duchovní život i touhou poukazovat svým životem na vyšší hodnoty.

Leden
Věčné sliby

Na konci vánoční doby, 7. ledna 2017, kdy vrcholí radost z Božího příchodu na svět, prožila Společnost velký den: sr. Renáta Klíčová završila osvědčovací dobu v SSJ a odpověděla Bohu svým trvalým „ano“, složením věčných slibů. Význam tohoto aktu podtrhla přítomnost poloviny Společnosti, kdy své zastoupení měly téměř všechny komunity.

Pozvání sloužit „slibovou“ mši sv. v kapli sv. Ignáce olomouckého Centra SSJ přijal P. Josef Čunek SJ. V promluvě, v níž vyzdvihl hodnotu zasvěcení, hovořil o potřebě každého člověka uzavřít „manželství s Bohem“. On jediný dává „pevnou půdu pod nohama“ pro to, abychom mohli svůj život plně rozvinout a stoupat po pomyslném žebříku k nebi. Je nutné dorůst ke schopnosti a odvaze dát a dodržet slovo, zvláště „slovo dané Slovu“. Jedině tak přestane naše láska být pouhým „sobectvím ve dvou“, ale po vzoru Boží lásky „se vtělí“ – do skutků, do opouštění přebytečného, do oběti…

Odpoledne mohly všechny přítomné sestry událost, jejíž dosah překračuje hranice lidského života, a společnou radost z nové „věčné sestry“ nechat doznívat při vzájemném sesterském sdílení.

Fotografie