Rok 2018

Prosinec
25 let věčných slibů

8.prosince, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, oslavily sestry Claudia Böckelberger a Dorothea Rosenberger 25 let věčných slibů. Mši svatou v komunitní kapli v Klagenfurtu celebroval prelát Matthias Hribernik, který dříve působil v rodišti sestry Böckelberger.

Sestry s radostí obnovily svou věrnost slibům do rukou generální přestavené, sr. Marie Čeganové, při společné modlitbě nešpor v mariánském kostele, na místě, kde i před 25 lety slibovaly svou oddanost Bohu. Slova, která jim tehdy řekl P. Kunert, k nim opět promlouvala: „Nadšení pro službu Pánu, ochotu patřit Pánu zcela a bezvýhradně, to chtějí říci věčné sliby: Patřím ti a nikomu jinému, zůstanu u tebe, jsem k tobě připoutána, a nechci ani nic jiného, můj Pane, a jsem také připravena nasadit všechny svoje síly, abych šířila tvou větší čest a tím samozřejmě získala i svou spásu.“

Pro všechny sestry to byl den vděčnosti za milost věrně a radostně žitého povolání.

Listopad
Přivítání nového pana nuncia

Komunita sester SSJ na nunciatuře v Praze spolu s ostatními zaměstnanci přivítala 22. 11. nového apoštolského nuncia v České republice, kterým se stal Američan arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo. Spolu se sestrami prožila tuto událost, která otevřela další etapu nejmladší komunity, generální představená sr. Marie Čeganová.

První setkání s panem nunciem se neslo v atmosféře amerického Dne díkůvzdání, který připadl na den jeho příjezdu. Důvodů k vděčnosti se hned od počátku ukazuje řada – zdaleka nejen na mnoha místech zmiňovaná jeho znalost češtiny… Na spolupráci s ním se sestry těší.

 

Formace o svatosti

Od září do listopadu se sestry v olomouckém Centru SSJ ve čtyřech skupinách věnovaly v rámci svého formačního týdne exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte).

Svatý Otec v ní volá Církev k opravdovému životu svatosti všedního dne, která je pro každého uskutečnitelná v osobním naslouchání Duchu Svatému a v následování Krista. Sestrám je exhortace a její obsah velmi blízký také díky ignaciánské spiritualitě, která z ní vyzařuje.

Pátá skupina sester se setká nad exhortací o svatosti v německém jazyce na začátku ledna 2019.

 

Říjen
10 let komunity v Olešné

Při nedělní mši sv. 28.10.2018 si sestry v Olešné u Nového Města na Moravě  připomněly desáté výročí vzniku komunity SSJ. Tuto slavnostní chvíli mohly prožít spolu se sr. Marií Čeganovou, která při této příležitosti komunitu navštívila.

Do Olešné pozval sestry SSJ v roce 2008 O. Pavel Habrovec na základě přání farníků. Ti ochotně provedli i řadu stavebních úprav fary. I když se složení komunity již částečně obměnilo, po celou dobu zde působí tři sestry. Nyní pracují všechny tři v sociálních službách v Novém Městě na Moravě. Podobně jako v jiných komunitách, i zde žijí sestry prostým životem: modlí se, chodí do zaměstnání a skrze své zasvěcení svědčí o Boží blízkosti.

V závěru mše sv., při které se připomínalo také  100 let od vzniku republiky a slavnost posvěcení kostela, se sestry ohlédly za desetiletým působením komunity a přijaly srdečné poděkování farníků. Za přítomnost sester jsou vděční také otcové pallotini, kteří v současnosti spravují olešenskou farnost.

 

Září
Pouť do Mariazell

8. září, na „narozeniny“ Panny Marie, se setkaly sestry z Klagenfurtu a Vídně při společné pouti do Mariazell, aby děkovaly a prosily Matku Boží za celou SSJ a za mnohé, kteří se svěřují do našich modliteb. Sestry vkládaly všechno, co jim leží na srdci, pod ochranný plášť Panny Marie – v důvěře, že všechny milosti procházejí jejíma rukama a ona nejlépe ví, co její děti potřebují.

Červenec – září
Formace v Klagenfurtu

V červenci a v srpnu dělaly dvě z našich tří nejmladších sester v Klagenfurtu, v místě vzniku Společnosti, letošní formaci. Třetí sestra měla tuto možnost v září. Návštěva mnoha míst, která jsou úzce spojena se začátky Společnosti, jim byla inspirací, aby se prohloubily v počátečním duchu a charismatu SSJ.

 
 
 

Červenec
Charváty 2018

17. ročník letního prázdninového setkání v týdnu 22. – 28. 7. 2018 prožilo 13 děvčat se třemi sestrami, čekatelkou Pavlínou a pomocnicí Věrou na faře v Charvátech u Olomouce. Biblické motto: „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ je provázelo při modlitbě, katechezi, práci i odpočinku. Své místo měl nácvik divadelního představení o Aničce Zelíkové, které v závěru týdne zahrály dívky v olomouckém Centru SSJ a v Charvátech. Plnou překvapení se stala pouť na Svatý Hostýn a do Napajedel ke hrobu Aničky. Svou tvořivost rozvíjela děvčata při výrobě biblických postaviček, sebepřemáhání pak nejvíc při budíčku a ochotu pomáhat v kuchyni a při úklidu. Závěrečná spokojenost a vděčnost – i únava většiny zúčastněných – byly nepřehlédnutelné, ale i motivující pro další pokračování.

Duben, Květen
Duchovní prohloubení

Skupina šesti sester se v termínu 20. – 22. 4. zúčastnila v Praze víkendového semináře sr. Marty Andraščíkové SSS, který byl věnován tématu komunikace a naslouchání. Do programu byla zařazena i slavnostní mše sv. v katedrále sv. Víta u příležitosti přenesení ostatků p. kardinála Josefa Berana. Intenzivní víkend přinesl sestrám cenné podněty pro jejich službu v sesterských komunitách.

Na loňský přednáškový den s MUDr. Jitkou Krausovou navázal letošní na téma Etapy duchovního života, kterému 2.6. naslouchalo v Centru SSJ v Olomouci třináct sester.

Největší význam pro formaci sester mají roční osmidenní exercicie. Ty letošní je vedly do tajemství Srdce Ježíšova a k hledání osobních odpovědí na některé z jeho otázek zaznamenaných v evangeliu. Od března do května se konaly čtyři exerciční kurzy, poslední, v německém jazyce, čeká sestry o letních prázdninách.

Životní výročí

Koncem dubna dovršil požehnaných 85 let života zakladatel SSJ P. Robert Kunert SJ. O měsíc dříve oslavila stejné půlkulaté jubileum i první sestra Společnosti sr. Marta Kaniová. Do Centra SSJ v Olomouci si tak našly cestu mnohé gratulace písemné i osobní.

P. Kunerta SJ navštívil u příležitosti jeho narozenin P. Altrichter SJ, který za něho a sestry SSJ sloužil 23.4. v kapli Centra SSJ mši sv. V promluvě se zadíval ignaciánským úhlem pohledu na osobu a působení P. Kunerta.

Když se dívám na O. Roberta, tak si myslím, že kromě jiných vlastností se v něm projevily tři ignaciánské rysy. Ignác byl testardo. Když si něco umínil, tak to bylo vždycky dotaženo: důsledně, houževnatě, souvisle, vytrvale. …když O. Robert v dobrém slova smyslu rozpoznal před Boží tváří, co je správné, tak ty věci pak byly; to je úplně zásadní. Jinak by to dílo nemohlo vzniknout. Každé dílo je oboucháváno, čištěno jak křišťál, opravdu velice poctivě a mohutně. To vyžaduje vytrvalost. (Z promluvy P. Altrichtera SJ)

Více z promluvy

 

Popřát k narozeninám Otci zakladateli nezapomněla o týden později při své návštěvě Olomouce ani komunita sester z nunciatury s Mons. Emienem, který rád přijal pozvání do Centra SSJ. Při setkáních se sestrami mohl blíže poznat Společnost sester Ježíšových a jejího zakladatele. Jménem Svatého stolce opětovně vyjádřil Společnosti poděkování za převzetí služby na nunciatuře.

 
 

Březen
Nová komunita SSJ

Na slavnost sv. Josefa 19. 3. 2018, pod záštitou tohoto strážce Svaté rodiny  a ochránce Církve, začala své působení nová komunita Společnosti sester Ježíšových na Apoštolské nunciatuře v Praze. Čtveřici sester, z nichž tři budou mít na starosti péči o domácnost a chod domu a čtvrtá bude docházet do zaměstnání, doprovodily na jejich nové působiště sestry představené. Dostalo se jim velmi srdečného přijetí a přivítání ze strany pana nuncia G. Leanzy a odcházejících sester z Kongregace sv. Alžběty.

Poslání sester zahrnuje nejen zajištění praktických záležitostí, ale i vytváření duchovního zázemí pro dění na nunciatuře. Podporou pro sestry v jejich novém úkolu, s nímž se krok za krokem pomalu seznamují, je blízkost komunity SSJ na Ječné ulici. Vzájemné setkávání sester jistě přispěje radosti obou komunit.

Leden
Nová etapa SSJ

Na Nový rok, na slavnost Matky Boží Panny Marie, 1.1.2018, vstoupila Společnost do nové etapy, kterou charakterizuje hned několik mezníků. K tomuto datu se završuje dvouletý proces uvnitř SSJ, kdy pod přímou zodpovědnost generální představené a její rady náleží spolu s Centrem SSJ a komunitou v Římě také komunity ve Vídni a Klagenfurtu, jež dosud tvořily samostatnou Rakouskou viceprovincii. Nové uspořádání tak lépe odpovídá životu Společnosti a potřebám sester.

Dalším významným mezníkem, který se váže k začátku roku 2018, je předání zodpovědnosti za Českou provincii SSJ. Po devíti letech obětavé služby ukončila k 31.12.2017 sr. Alena Jindrová své působení jako provinční představená. Vedením České provincie byla od 1.1.2018 pověřena sr. Petra Kučerová. S požehnáním P. Kunerta SJ a slavnostním předáním jmenovacího dekretu generální představenou sr. Marií Čeganovou se ve společenství českých a rakouských sester přítomných v Centru ujala své nové úlohy.

Fotografie