Rok 2019

Prosinec
Návštěva O. arcibiskupa Jana Graubnera

V Centru SSJ v Olomouci jsme 2. 12. přivítaly O. arcibiskupa Jana Graubnera, který slavil v naší kapli mši svatou. V promluvě nám pro začínající advent nabídl bohatství impulsů k duchovnímu životu. Mohly jsme se zamyslet nad tím, nakolik dokážeme svěřovat a odevzdávat své záležitosti Bohu modlitbou, aby netížily a neodnímaly vnitřní pokoj, jak dokážeme odkládat svou vůli a přijímat vůli Boží. To je podmínkou, aby se v srdci člověka rozhostil skutečný pokoj…

Po mši sv. se O. arcibiskup setkal se sestrami z generální rady k rozhovoru o životě SSJ. Protože to bylo první setkání po odchodu P. Roberta Kunerta SJ a sr. Marty Kaniové na věčnost, byly sestry rády za jeho povzbudivá slova k nové situaci Společnosti.

Listopad
Národní pouť do Říma

Dvě sestry se ve dnech 10. – 14. listopadu vydaly s mnoha dalšími poutníky z České republiky na národní pouť do Říma při příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. S vděčností uvítaly pohostinnost, kterou jim během pouti poskytovaly spolusestry z římské komunity působící v poutním domě Velehrad v Římě.

Díky nabyté svobodě v naší zemi, jak věříme na přímluvu sv. Anežky, je dnes možné přijmout a rozvíjet milost povolání k zasvěcenému životu. Sestry v Římě nejen děkovaly či vzpomínaly na dění před třiceti lety, ale zejména zde vyprošovaly naší zemi návrat ke křesťanským kořenům, a mladým lidem srdce ochotné přijmout Boží volání a připravené na ně odpovídat.

Září
Mše svatá s papežem Františkem
photovat.com

 Sr. Marie Novotná, která působí v římském Centru Velehrad, dostala ke svému jubileu 25 let řeholního života nevšední dárek. Její spolusestry požádaly při této příležitosti o možnost účasti na mši sv. s papežem Františkem v Domě sv. Marty. Jubilantka obdržela pozvánku na úterý 17. září 2019 v 7.00 hod. ráno. Spolu s dalšími účastníky bohoslužby tak zažila zblízka papeže Františka při slavení eucharistie i jeho uchvácení Božím slovem, když ve své homilii s hlubokým vnitřním zaujetím a osobní zkušeností hovořil o soucitu.

Po mši sv. se sr. Marie se Svatým otcem osobně pozdravila. Předala mu pozdravy Společnosti sester Ježíšových a vyjádřila, že se za něho všechny sestry modlí. Na fotografii Společnosti spočinul papež František laskavým pohledem a s radostí na ni položil ruku. Toto gesto vnímala sr. Marie jako výraz přijetí a požehnání.

Dvojnásobný vstup do Společnosti

Čekatelky Klára Piskořová a Pavlína Chudá, které obě prožily delší čas mezi sestrami v poznávání svého povolání, završily své čekatelství rozhodnutím vstoupit do SSJ. Do Společnosti byly přijaty 9. září 2019 při mši svaté, kterou  v chórové kapli katedrály sv. Václava v Olomouci sloužil O. Ladislav Švirák. Tuto radostnou událost prožily v širším společenství sester z téměř všech komunit. Vstupem začínají novicky Klára a Pavlína nový životní úsek, v němž budou hlouběji vrůstat do duchovního života a charismatu Společnosti.

„Scházíme se kvůli tomu, který vás volá, a vy na to volání určitým způsobem odpovídáte. … Víme, že Ježíš se raduje, když člověk dovolí, aby vstoupil do jeho života, i když si je vědom své nedokonalosti, slabosti a hříšnosti.

Když byste vy dvě mohly vyprávět třeba místo evangelisty Jana, jak to bylo s tím, kdy jste každá na jiném místě, v jiném prostředí, a jak jsme slyšeli, i v jiném čase potkaly Ježíše. Nějak jste ho znaly odmalička, díky rodičům a třeba babičkám – kdo všechno se našeho života dotkne – ale jednou to bylo tak, že si člověk uvědomil: On je tady blízko a dívá se na mě a mluví na mě. A je třeba, abych mu odpověděl.   

Ježíš je tu, je tu pro mě, nemusím se o něho nějak tlačit. Je mi vždycky k dispozici. On je skutečně přes všechny nedokonalosti člověka, přes všechny slabosti, hříchy tou jistotou a cestou k mému štěstí. Co jiného hledáme? Být šťastný. Ať je to cesta ke štěstí. A jednou ať se skutečně naplní v jeho náruči, až překročíme práh věčnosti, až ho uvidíme tváří v tvář a uslyšíme jeho hlas.“                           

(Z promluvy O. Ladislava Šviráka)

Srpen
Exercicie

Roční osmidenní exercicie zavedly sestry – v pěti exercičních skupinách od března do srpna – na Horu blahoslavenství. Sestry v nich vstoupily do pravé evangelní školy v setkání s výzvami horského kázání.

Pobídku k věrnosti evangeliu v jeho ryzosti prohloubilo odcházení P. Roberta Kunerta SJ a sr. Marty Kaniové, kteří stáli u kolébky Společnosti a vložili do ní svědectví svého „žitého, úzkého, osudového společenství s Ježíšem Kristem“. Po jejich odchodu na věčnost nabývá pro sestry jejich životní odkaz nové závaznosti…

Červenec
Charváty 2019

Prázdninového pobytu na faře v Charvátech u Olomouce od 22. do 27. 7. 2019 se zúčastnilo dvanáct děvčat. Polovina z nich tam nebyla poprvé. Program celého týdne měl název „Dobrou zprávu hlásej“ a vedly ho tři sestry za pomoci dvou asistentek, dřívějších účastnic tohoto tábora. Fara se rozhlaholila smíchem a pohybem děvčat, která se nedala udolat ani určitými zdravotními a dalšími komplikacemi.

Katecheze odhalovaly, co všechno patří k životu současného misionáře, který „hlásá dobrou zprávu“. Divadelní představení o sv. Františkovi Xaverském děvčata nacvičovala s chutí, v utváření kostýmů si přišla na své jejich vynalézavost. Tímto dílem „misionáři“ potěšili sestry SSJ v Olomouci a farníky v Charvátech. Těch se sešlo dosud nevídané množství. Snad byla příčinou odvaha, s kterou šly dívky v Charvátech dům od domu s pozváním a s perníčky, které napekly a nazdobily.

Letošní téměř celodenní výlet směřoval ke sv. Františkovi Xaverskému, jemuž je zasvěcena kaple v nedalekých Věrovanech. Po prohlídce kaple pokračovala cesta mezi rybníky do Tovačova. Rozhled ze Spanilé věže zámku byl odměnou za námahu vyšlapání asi 200 schodů. Četba na dobrou noc o misionáři malomocných sv. Damiánovi de Veuster laskavým způsobem podtrhovala hodnoty, o kterých se po celý týden hovořilo, ale vyvolávala i salvy smíchu. Nezbývá než si přát, aby apoštolský duch v děvčatech rostl, a dobrá zvěst se tak šířila i v jejich okolí.

Formace v Innsbrucku

Tři z našich sester prožily v červenci desetidenní formační pobyt v Innsbrucku a okolí, kde  pod vedením sr. Marie Čeganové putovaly po stopách P. Roberta Kunerta SJ a prvních sester.

Díky autentickým zápiskům O. Roberta poznávaly sestry jeho upřímné úsilí o důvěrný vztah s Bohem v milostech i křížích, které přineslo plody v životě SSJ a v jeho celoživotní věrnosti a oddanosti Bohu.

 Červen

Pohřeb sr. Marty Kaniové SSJ

V pátek 14. 6. 2019  se přišli do katedrály sv. Václava v Olomouci rozloučit s první sestrou Společnosti sester Ježíšových, sr. Martou Kaniovou, její spolusestry, příbuzní, přátelé a známí. Mši svatou spolu s dalšími sedmi kněžími sloužil emeritní olomoucký biskup Josef Hrdlička, pohřební obřady na hřbitově v Olomouci-Neředíně vedl O. Ladislav Švirák.

Na základě biblických textů, které zazněly při mši svaté, poukázal v homilii O. biskup Hrdlička na odkaz života sr. Marty, která „stála u samých základů vzniku řeholní společnosti sester Ježíšových spolu s Otcem zakladatelem, jezuitským knězem blahé paměti P. Robertem Kunertem“.

V závěru mše svaté se za rodinu rozloučil se sr. Martou bratr Ivo Kania a za sestry Ježíšovy generální představená sr. Marie Čeganová.

Promluva O. biskupa Josefa Hrdličky

Řeč na rozloučenou Iva Kanii

Poděkování sr. Marie Čeganové za sestry SSJ

Fotografie

 

Zemřela sr. Marta Kaniová SSJ

O vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého 8. června 2019 odešla ke svému Stvořiteli a Pánu,  dva měsíce po úmrtí P. Roberta Kunerta SJ, první sestra Společnosti sester Ježíšových sr. Marta Kaniová.

Pro akutní zdravotní obtíže byla na konci května hospitalizována a následně operována ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Byla zaopatřena svátostmi a na věčnost provázena modlitbami spolusester ze všech komunit Společnosti. Díky vstřícnosti ošetřujících lékařů a zdravotních sester nemocnice mohly za ní spolusestry často přicházet a být jí nablízku v jejích posledních dnech.

 

Parte

Květen
Pouť na Mariánskou horu

O slavnosti Panny Marie Matky povolání, kterou slavily sestry v sobotu 18. 5., se vydala patnáctičlenná skupina sester na pouť na Mariánskou horu u Dolní Čermné. V poutním kostele, kde se u sochy Panny Marie ve svém dětství a mládí modlil za své povolání P. Robert Kunert, setrvaly v modlitbě a v tiché adoraci. Předkládaly prostřednictvím Panny Marie Bohu díky za dar života a za dílo O. Roberta a svěřovaly jí prosby za Společnost a její budoucnost.

Poté se sestry společně vydaly na křížovou cestu, na níž je provázela slova O. Roberta, která na tomto místě pronesl v roce 2000.

14. zastavení: Pán Ježíš uložen do hrobu: „Jen krátce zůstane Pán v hrobě. Svou láskou do krajnosti zvítězil i nad smrtí. Brzy vstane z mrtvých a vejde do slávy (srov. Lk 24,26). ‚Odumře-li pšeničné zrno, přinese hojný užitek‘ (Jan 12,24).“

Duben
Pohřeb P. Roberta Kunerta SJ
Foto: Pavel Langer, Člověk a víra

16. dubna 2019 se v katedrále sv. Václava v Olomouci uskutečnilo poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem SJ. Pohřební obřady vedl arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti apoštolského nuncia v České republice Mons. Charlese D. Balva, biskupa Josefa Hrdličky a více než třiceti kněží.

Rozloučit se s P. Kunertem přišly všechny sestry Ježíšovy, jeho někdejší provinciál P. Riedelsperger a spolubratr P. Ettel z rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova, členové olomoucké komunity SJ, další spolubratři a kněží, příbuzní, přátelé a známí.

Homilii při mši svaté pronesl olomoucký emeritní biskup Josef Hrdlička, v níž zachytil „zlatou nit Božího vedení“ v životě O. Roberta. V závěru mše svaté pronesli slova na rozloučenou P. Michal Altrichter SJ, P. Alois Riedlsperger SJ, synovec Martin Kunert, apoštolský nuncius Charles Balvo a generální představená SSJ sr. Marie Čeganová.

Po obřadech bylo tělo zesnulého uloženo na olomouckém centrálním hřbitově.

Promluva O. biskupa Josefa Hrdličky

Řeč na rozloučenou P. Michala Altrichtera SJ z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova

Řeč na rozloučenou P. Aloise Riedlspergera SJ, bývalého provinciála Rakouské provincie SJ

Řeč na rozloučenou apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balva

Řeč na rozloučenou Martina Kunerta

Řeč na rozloučenou sr. Marie Čeganové

Fotografie

 

Zemřel P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových

 

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dopoledne 8. dubna 2019 v Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových. Posledními dny svého života beze zbytku naplnil své životní heslo „Dej mi jen svou milost a kříž, to mi stačí!“.

Ke svému Stvořiteli a Pánu odešel obklopen sestrami Ježíšovými bezprostředně po mši svaté, kterou u jeho lůžka sloužil P. Michal Altrichter SJ z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova.

Poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem se uskuteční 16. dubna 2019 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci ve 14 hodin, po níž bude uložen do hrobu na olomouckém centrálním hřbitově.

 

Parte

Březen
Návštěva pana nuncia Mons. Ch. Balva v Olomouci

Na 1. neděli postní 10.3.2019 navštívil Centrum SSJ apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo, aby se osobně setkal s P. Robertem Kunertem SJ a blíže poznal zázemí sester, jejichž službu po svém příchodu do České republiky od listopadu 2018 zakouší na pražské nunciatuře.

V promluvě při mši sv., kterou slavil se sestrami v kapli Centra SSJ, mimo jiné řekl: „Poznal jsem Vás teprve během několika uplynulých měsíců po svém návratu do Prahy… Je pro mne ctí, že mám možnost setkat se také s Otcem Robertem Kunertem z Tovaryšstva Ježíšova, Vaším zakladatelem. Musím přiznat, že si nejsem jist, že bych se kdy v minulosti setkal se zakladatelem nějakého řeholního institutu.

O. Robert měl vizi, v tom nejširším smyslu slova, a odpověděl na Boží pozvání ke svatosti, když našel způsob, cestu, která by nejlépe odpovídala potřebám této doby a tohoto prostředí. Vy, sestry, které jste tuto jeho vizi následovaly, nacházíte ve své službě Bohu, především v osobě Ježíše, cestu, jak vstupovat do nejhlubšího společenství s ním, a jak se mu stát více podobnými ve vašich každodenních životech a apoštolských dílech, do kterých jste zapojeny.“

Přátelské setkání p. nuncia s P. Kunertem a společné rozhovory se sestrami se díky jeho jazykové znalosti mohly vést v českém jazyce. U společné večeře jsme si mohli v češtině i zazpívat, p. nuncius se rád přidal.

Odpolední program vzácného hosta patřil setkání s O. arcibiskupem Graubnerem, v jeho doprovodu si prohlédl katedrálu a Arcidiecézní muzeum.

Leden
SSJ v pořadu Televize Lux

V římském poutním domě Velehrad pobýval v září 2018 redaktor slovenské Televize Lux O. Ján Knapík, kterého zaujalo působení tamější komunity SSJ. Projevil zájem natočit se sestrami Marií Čeganovou a Marií Novotnou krátký rozhovor o Společnosti sester Ježíšových a o poutním domě. Následovalo také pozvání SSJ do Televize Lux do relace Doma je doma.

Sestry Olga Zelená, Jana Radová a Anna Bartoňová byly 17.1.2019 hosty v prešovském studiu TV Lux. V rozhovoru s O. Knapíkem přiblížily službu rozlišování povolání a také historii, charisma a současné působení SSJ. V relaci byly použity i záběry pořízené v Římě.

Ke zhlédnutí zde

Doma je doma (Spoločnosť sestier Ježišových a rozlišovanie povolania)

Spoločnosť sestier Ježišových – Societas sororum Jesu (SSJ) – je malá komunita, ktorú založil český jezuita Robert Kunert v roku 1981 v rakúskom Klagenfurte. V súčasnosti pôsobia v Česku, Rakúsku a Taliansku. Za svoje poslanie považujú apoštolát povolania, teda sprevádzať mladých ľudí na ceste pri rozlišovaní svojho povolania.