Mezníky vývoje

Rok 1981
Vznik Společnosti sester Ježíšových

 

Společnost sester Ježíšových vznikla 31. 7. 1981 v rakouském Klagenfurtu. První čtyři sestry se po exerciciích u českého jezuity P. Roberta Kunerta SJ (1933-2019) rozhodly pro úzké následování Krista a nadchly se pro ignaciánskou spiritualitu. Hledaly, kde by se mohly zařadit ve stávajících společnostech. Pro svou radikalitu řeholního života „se nikam nevešly“. Po jejich naléhavé prosbě pro ně P. Kunert vypracoval „Nástin řeholní společnosti sester Ježíšových“, později Stanovy a Konstituce.

 

 

Rok 1984
Zařazení do struktury církve – První církevní schválení

Po tříletém zkušebním období Společnosti sester Ježíšových ji schválil v červnu 1984 klagenfurtský biskup Dr. Egon Kapellari, který o sestrách později řekl:

„Jsou to ženy, které se snaží brát evangelium vážně a vydávají o něm svědectví. Modlí se, pomáhají a hlásají v dnešní společnosti evangelium jako konkurence schopný model tím, že pracují v sociálních povoláních a hovoří s lidmi, kteří hledají smysl života a cestu k Bohu. Tyto sestry jsou pevným modelem, poněvadž stojí jednou nohou doma v sesterském společenství, a druhou nohou venku, mezi lidmi ve světě.“

 

Rok 1991
Příchod sester Ježíšových do Československa

Po pádu „železné opony“ mohly sestry začít působit na české půdě. Navázaly kontakty s českými dívkami, které na základě ignaciánských exercicií projevily zájem o řeholní život podle charismatu SSJ. Na podzim pro ně otevřely sestry v Rakousku český noviciát. Od roku 1990 se díky zájmu českých jezuitů P. Pavlíka SJ a P. Holase SJ a velkorysosti arcibiskupa Vaňáka připravovaly prostory nevyužité fary v Moravské Húzové u Olomouce, kde požehnaně působil v létech 1954-1965 František kardinál Tomášek. Příchodem sester z Rakouska a zřízením noviciátu v lednu 1991 začala Společnost působit v olomoucké arcidiecézi. K 2. 2. 1991 měla už pět prvních českých novicek.

 

Rok 1994
Vznik České provincie

Během roku 1992 vznikly první komunity českých sester. SSJ odpověděla na žádosti místních církví a rozšířila své působení na území královéhradecké a dnešní ostravsko-opavské diecéze. V současné době slouží sestry Bohu také v pražské a brněnské diecézi.

Počet sester i komunit rostl, sestry začaly působit pro Boží království zvláště ve službě církvi. Nastal čas k převzetí větší zodpovědnosti a samostatnosti české větve SSJ. V lednu 1994 byla proto ustanovena Česká provincie SSJ.

V dubnu 1996 uvedla Česká televize film o Společnosti sester Ježíšových. Katolický týdeník č. 18 z 5. 5. 1996 přinesl na něj tento ohlas:

„Pražskou televizní redakcí připravený Křesťanský magazín (14. dubna; námět, scénář a režie Jan Mudra) přinesl příběh o řeholní komunitě Společnost sester Ježíšových. Promítla se do něj osobnost jejího zakladatele P. Roberta Kunerta SJ. Najednou jsme byli vděčni obrazovce za obraz, neboť nic jiného nepřiblíží tolik tváře mladých řeholnic, dobrovolně zavázaných, skutkem zavázaných službě bližnímu ve světském prostředí, bojujících proti otřesné lidské samotě moderního světa. Vzdělané, inteligentní a pohledné dívky. Marně hledáš něco nenaplněného v jejich životě, co by bylo „rozumově“ vysvětlitelným důvodem jejich rozhodnutí pro službu Kristu a trpícím.“ (Tomáš Mazáč)

Rok 2001
Přesun hlavního sídla SSJ z Klagenfurtu do Olomouce

Česká větev Společnosti se v 90. letech dále rozrostla. Dům SSJ v Olomouci, který se několik let opravoval, se postupně stal Centrem Společnosti, jejím „srdcem“. Každá ze sester ví, že v něm má své místo a je zde vítána. Centrum SSJ poskytuje zázemí exerciciím, formacím a setkáním sester, ale i duchovním obnovám pro dívky.

Od začátku roku 2001 se zde nachází hlavní sídlo Společnosti, které do té doby bylo v místě vzniku SSJ v Klagenfurtu.

 

Rok 2002
Institutem zasvěceného života

V roce 2002 byla Společnost sester Ježíšových po projednání s Apoštolským stolcem v Římě zřízena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem jako Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva. Sestry při této příležitosti zasadily na zahradě Centra SSJ památnou lípu, která svým stářím odpovídá létům trvání České provincie SSJ.

Historicky první generální kapitula SSJ se konala na konci listopadu 2002 v Centru Společnosti v Olomouci. Uzavřela období mladistvého zrání Společnosti, kterým procházela 21 let do svého církevního zařazení mezi instituty zasvěceného života. První generální představenou SSJ byla zvolena sr. Marie Čeganová.

Rok 2006
Jubileum 25 let vzniku SSJ

 

Na svátek sv. Ignáce z Loyoly 31. 7. 2006 oslavily sestry jubileum 25 let Společnosti sester Ježíšových. V Klagenfurtu, „kolébce“ Společnosti, poděkovaly společně Bohu za vznik SSJ, za jeho milosrdnou lásku, přízeň a pomoc a společně prosily o Boží milost pro budoucnost, aby Společnost byla skutečným příspěvkem ke svatosti církve, jak to říkají její Konstituce.

 
 
 
 

Rok 2008
II. generální kapitula SSJ

V Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci se v listopadu 2008 konala II. generální kapitula SSJ. Jejím hlavním úkolem byla volba generální přestavené. Této volbě předsedal O. arcibiskup Jan Graubner jako biskup hlavního sídla Společnosti. Svou pravomocí potvrdil volbu sester, které zvolily za generální představenou Společnosti na další období sr. Marii Čeganovou.

Následně byla zvolena také generální rada Společnosti, která má napomáhat generální představené při vedení Společnosti. Dalším úkolem II. generální kapituly bylo schválení Direktoria – Směrnic a pokynů ke Konstitucím SSJ. Tento soubor norem rozvíjející Konstituce vytvářely sestry v uplynulém šestiletém období na pokyn Kongregace pro instituty zasvěceného života v Římě.

 

Generální kapitula postavila na  start nové etapy života a práce jednotlivé sestry i celou Společnost. K tomuto novému začátku patřila v české větvi SSJ změna provinční představené, kterou byla, po uplynutí funkčního období stávající představené, jmenována od 1. 1. 2009 sr. Alena Jindrová.

 

Rok 2014
III. generální kapitula SSJ

V druhé polovině listopadu 2014 proběhla v Centru Společnosti v Olomouci III. řádná generální kapitula SSJ. Jejím vrcholem byla volba generální představené, které v sobotu 22. 11. předsedal O. arcibiskup Jan Graubner.

Sestry svými hlasy projevily přání, aby v této službě i v třetím období pokračovala sestra Marie Čeganová. O. arcibiskup tuto volební prosbu přijal a sr. Marii potvrdil jako generální představenou na dalších šest let. K dalším úkolům kapituly náleželo zvolení generálních rádkyň Společnosti, ustanovení služby spirituála a schválení Dodatku k Direktoriu SSJ. Neboť vývoj SSJ nezůstal stát, ale svou dynamikou přinesl nutnost doplňků, upřesnění a úprav stávajícího Direktoria. Ve službě provinční představené České provincie potvrdila generální představená se souhlasem své rady i nadále sr. Alenu Jindrovou.

Rok 2018
Nová etapa společnosti

Se začátkem roku 2018 vstoupila Společnost do nové etapy. K tomuto datu se završil dvouletý proces přeměny struktury uvnitř SSJ. Pod přímou zodpovědnost generální představené a její rady náleží spolu s Centrem SSJ a komunitou v Římě také komunity ve Vídni a Klagenfurtu, jež dosud tvořily samostatnou Rakouskou viceprovincii. Nové uspořádání tak lépe odpovídá životu Společnosti a potřebám sester.

Dalším významným mezníkem bylo předání zodpovědnosti za Českou provincii SSJ. Po devíti letech obětavé služby ukončila k 31. 12. 2017 sr. Alena Jindrová své působení jako provinční představená. Vedením České provincie byla od 1. 1. 2018 pověřena sr. Petra Kučerová.

Rok 2019
Úmrtí P. Roberta Kunerta SJ, zakladatele SSJ

8. dubna 2019 zemřel v Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových. Jeho úmrtím nastal velký mezník v životě SSJ i každé sestry. Tuto ztrátu ale vyrovnává sestrám vědomí nové dimenze vztahu: ten, kdo odchází ke Kristu, stává se novým pojítkem s nebem, kam i my směřujeme, jak to vyjádřil O. biskup Hrdlička v homilii při pohřbu.

Posledními roky svého života naplnil P. Kunert beze zbytku své životní heslo „Dej mi jen svou milost a kříž, to mi stačí!“. V závěrečné fázi jeho života jej provázely sestry péčí a modlitbou a byly svědky milosti, kterou mu Pán – jako svému věrnému služebníku a knězi – daroval. Práh věčnosti překročil vzápětí po mši svaté, kterou u jeho lůžka ve společenství sester Ježíšových sloužil jeho spolubratr z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova.

 

Úmrtí sr. Marty Kaniové, první sestry SSJ

Ještě jednou v roce 2019 dolehlo ke Společnosti „volání nebe“. O vigilii svatodušních svátků 8. června, dva měsíce po úmrtí P. Kunerta, povolal Bůh k sobě i první sestru Společnosti, sr. Martu Kaniovou.  Na věčnost byla provázena modlitbou spolusester ze všech komunit Společnosti. Díky vstřícnosti ošetřujících lékařů a zdravotních sester Vojenské nemocnice v Olomouci mohly za ní sestry často přicházet a být jí nablízku v jejích posledních dnech. Společnost tak překročila jednu velkou neznámou – sestry zakoušejí, co to znamená mít spolusestru na věčnosti.

K místu odpočinku P. Roberta Kunerta a sr. Marty Kaniové na hřbitově v Olomouci-Neředíně často směřují kroky sester. Pokaždé si odtud odnášejí pokoj a radost ze spojení s nebem…
 

Rok 2021
IV. Generální kapitula SSJ

V týdnu od 15. 1. 2021 se v Centru SSJ v Olomouci sešla IV. řádná generální kapitula SSJ. Sestry se setkávaly v modlitbě, vzájemném naslouchání a reflektování života Společnosti z různých úhlů jejího charismatu, aby zachytily, co je třeba v jednotlivých rovinách chránit a co obnovit.

Jedním z hlavních úkolů kapituly bylo zvolit generální představenou a její radu, která by Společnost vedla v následujícím šestiletém období. Zvolena byla 22. 1. 2021 sr  Alena Jindrová, volbě předsedal o. arcibiskup Jan Graubner. Své služby se ujala po sr. Marii Čeganové, která vedla Společnost bezmála 20 let a spolu s P. Kunertem utvářela podobu SSJ po jejím schválení jako institut zasvěceného života (2002).